Документи: Демократија и владеење на правото

Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017

 •  09 јуни 2017
 •  Институт за европска политика
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Преглед на исполнување на Итните реформски приоритети - мај 2017 година.

Повеќе

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец април 2017 годинa

 •  10 мај 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец февруари 2017 годинa

 •  10 март 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РМ

 •  08 март 2017
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Ова е првиот мониторинг извештај во рамките на проектот, кој го опфаќа периодот од ноември 2016 до јануари 2017 година. Мониторинг извештајот за транспарентноста, отчетноста и ефективноста на Судскиот совет на РМ и Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување одговорност на судија е подготвен врз основа на Мониторинг матрицата со утврдени индикатори. Транспарентноста на Судскиот совет на РМ и Советот за факти во периодот на мониторинг, 1 ноември 2016 до 31 јануари 2017 година, се следеше низ аспект на информираност преку интернет страната и обезбеде- ната отчетност кон пошироката јавност преку различните начините на информирање како и обезбедената јавност на седниците.

Повеќе

MONITORING REPORT ON THE WORK OF THE JUDICIAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA

 •  01 март 2017
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Ромите во безвизниот режим - документ за политика

 •  01 март 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Тематски извештаj на проектот - „Следење на владеењето во областа на правдата (JuDGMeNT)“

 •  16 февруари 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Мониторинг бриф за Поглавјето 23 - Правосудство и темелни права за месец јануари 2017 годинa

 •  15 февруари 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Документ за јавна политика - Правдата во Република Македонија низ призмата на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020

 •  15 февруари 2017
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

ОСНОВНА АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 •  06 јануари 2017
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализава ја елаборира сегашната состојба на овие два органи, а понатаму ќе користи за одредување на насоките на дејстување на ИЧП, како и за одме- рување на промените што би можеле да настанат. За утврдување на состојбата анализирана е легислативата со која се регулира судската власт, надлежностите на ССРМ и на Советот за утврдување факти, постапките, условите и критериумите за избор на судии, постапката за разрешување судии и нивно прераспределување, како и моменталната транспарентност и ефикасност во работењето на овие две тела. Во врска со нивното конкретно работење во практика, информациите се добиени преку контиунираното следење на седниците на ССРМ од Институтот за човекови права.

Повеќе