Документи: Социо-економски развој

Месечен преглед за месец декември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

 •  30 декември 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Месечен преглед за месец ноември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

 •  09 декември 2016
 •  Институт за европска политика - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Месечен преглед за месец август 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

 •  10 октомври 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Месечен преглед за месец септември 2016 година од следењето на спроведувањето на Стратегијата за Југоисточна Европа 2020, димензијата Правда

 •  10 октомври 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Mодернизација на државната помош

 •  02 мај 2016
 •  Европска комисија
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Документ на политика

Анализа на трошоци за инвестициски одлуки

 •  02 мај 2016
 •  Glenn P. Jenkins, Chun-Yan Kuo, Arnold C. Harberger
 •  Mеѓународен
 •  Aкадемски
 •  Анализа

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија: политики за поддршка и нивните ефекти

 •  01 април 2016
 •  Центар за економски анализи - ЦЕА; Здружение за рамноправен развој-Решенија за развој (DeSo)
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Работна студија од истражувањата на група истражувачи за Странските директни инвестиции во Република Македонија и нивните ефекти

Повеќе

Принципи за зајакнување на транспарентноста и владеењето на даночните иницијативи во земјите во развој

 •  15 март 2016
 •  Организација за економска соработка и развој (OECD)
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Плати во сива зона во регионите на ЕУ

 •  15 март 2016
 •  Chiara Del Bo, Carlo Fiorio, Massimo Florio
 •  ЕУ
 •  Aкадемски
 •  Анализа

Специјални економски зони - 2008

 •  15 март 2016
 •  The World Bank
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа