Документи: Со таг ЕУ законодавство

Процена на влијанието на регулативата на Законот за судови

 •  14 декември 2018
 •  м-р Ива Цоневска, м-р Исмаил Камбери
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа анализа има цел да придонесе за унапредување на состојбите и имплементација на европските стандарди во делот на судството, имајќи го предвид националниот контекст.

Повеќе

Збирка резимеа од истражувања на грантистите од проектот Мрежа 23+

 •  29 јуни 2018
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

• Кон граѓански паноптикон: подобра рамнотежа меѓу заштитата на приватноста и потребата од следење на комуникациите • Кој вработува, општината или партијата? • Изворите на финансирање, висината на обезбедените средства и нивното влијание врз независноста на судската власт • Ќе има ли „свиркачи“ на универзитетите? Можностите на законот за заштита на укажувачите и спречувањето на корупцијата во високото образование во Република Македонија • Мониторинг на имплементацијата на меѓународни стандарди за правично судење во Основен суд Скопје I и Скопје II • Бесплатна правна помош – предизвици и решенија • Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија • Анализа на Законот за одредување на видот и висината на казната • Анализа на примената на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната

Повеќе

Мислење за измените на Законот за судови (РМ 83/2018)

 •  28 јуни 2018
 •  Антоанета Димовска
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

МИСЛЕЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ (Службен весник на РМ 83/2018 ) Јуни, 2018 година Издавач: Институт за европска политика – Скопје и Хелсиншки Комитет за човекови права на РМ Автор: судија м-р Антоанета Димовска

Повеќе

Извештај во сенка за Поглавјето 23

 •  30 март 2018
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај во сенка за Поглавјето 23, за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година. Овој извештај ги обединува во кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки кои произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23: правосудство, борба против корупција и темелни права. Ова е трет Извештај во сенка објавен од страна на Мрежа 23 и истиот му претходи на новиот Извештај за напредокот на Република Македонија кој се очекува да биде објавен од страна на Европската комисија во средината на април. Извештајот е подготвен во рамките на проектот „Мрежа 23+“, финансиран од Европската Унија.

Повеќе

„Реформи во судството: Од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа

 •  23 ноември 2017
 •  Институт за човекови права, Институт за европска политика - Скопје, Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Прв мониторинг извештај за итни реформи во судството

Повеќе

Извештајот на Прибе две години подоцна: Нова влада и нови можности за решавање на стари проблеми

 •  20 јуни 2017
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Координативни механизми за развој, имплементација, мониторинг и евалуација на реформите во правосудниот сектор

 •  04 декември 2015
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Спроведување на Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на лицата со хендикеп (ЦРПД)

 •  01 мај 2015
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Темелните права и ситуацијата на интерсексуалните лица

 •  01 април 2015
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Овој документ врши преглед на правната ситуација на интерсекс лицата од аскепт на почитување на темелните права. Се базира на докази од Агенцијата за темелни права и ажурираната правна анализа на теми како хомофобија, трансфобија и дискриминација врз основ на сексуална ориентација и родов идентитет, вклучувајќи ги прашањата на интерсекс лицата.

Повеќе

Независност, непристрасност, професионалност и ефикасност на правосудството

 •  03 декември 2014
 •  Асоцијација за развојни иницијативи Зенит
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа публикација во делот на судството се однесува на анализа и оцена на усогласеноста на домашната правна рамка со стандардите предвидени од страна на ЕУ за независно и непристрасно судство.

Повеќе