За проектот

За проектот

Проектот има за цел да го зајакне дијалогот за клучни прашања со кои се соочува македонското општество, преку креирање политики основани на докази. Овој проект обезбедува додадена вредност на веќе спроведените британски проекти во Македонија како што се: RIA, PAR, Политичка рамка, Иницијатива за отворена Влада итн. Проектот ќе внесе живост на веќе воспоставените механизми на консултирање и ќе ја подобри врската помеѓу владата/донесувачите на одлуки, главните засегнати страни и граѓаните во формулирањето на политики, притоа унапредувајќи ги севкупните демократски процеси во земјата 

Очекувани исходи од проектот се:

  1. Подобрено вмрежување и синергија помеѓу засегнатите страни во трите тематски области: демократија, меѓуетнички односи и постигнати социо-економски реформи
  2. Зајакнати капацитети на засегнатите страни за креирање политики основани на докази
  3. Придонес од засегнатите страни основани на докази во креирањето политики  во трите тематски области: демократија, меѓуетнички односи и социо-економски реформи

Предложениот проект ќе обезбеди структуриран внес од различните засегнати страни за клучните прашања во трите столба: 1. Демократија,  2. Меѓуетнички односи, 3. Социо-економски реформи. Врз основа на препознаените трендови, проектот ќе работи со мрежа на невладини организации и проценка, мониторинг и дебати врз основа на докази во трите одбрани области, промовирање на потребата за соодветен процес во донесување одлуки како и обновено внимание од критична важност за улогата на Парламентот. Проектот ќе ја отсликува работата на Парламентот во одбраните области. Сите проектни изходи ќе бидат подложени на понатамошна јавна дебата која се фокусира на визијата, опциите и решенијата во тематската област.

Проектот е финансиран од страна на Британската амбасада во Скопје

Истражувачки тимови
Материјали од обуки

Рамка за јавни политики

Обуки за рамка за јавна политика:    Работна тетратка_АНГ    Политика и креирање политики - презентација_АНГ    Листа на учесници на обуката 
Материјали од дијалози