Документи: Со таг Меѓународни стандарди

Извештај во сенка за Поглавје 23 за периодот јуни 2018 – март 2019 година

 •  14 мај 2019
 •  м-р Ива Цоневска, м-р Исмаил Камбери, м-р Александар Јованоски, Хајди Штерјова-Симоновиќ
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој извештај во сенка е направен во рамките на проектот „Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“ што го имплементираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права, што е финансирaн од Балканскиот фонд за демократија и Амбасадата на кралството Норвешка во Белград. Овој извештај ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Извештајот го опфаќа периодот од почетокот на јуни 2018 година, заклучно со крајот на март 2019 година. Во извештајот се прикажани податоци што се релевантни и пред јуни 2018 година. Периодот на опсег на извештајот е продолжен за да соодветствува на новиот извештај на Европската комисија за Република Северна Македонија, што ќе биде објавен кон крајот на мај 2019 година. Овој извештај ја следи структурата на Поглавјето 23, согласно извештајот на Европската комисија.

Повеќе

Извештај во сенка за Поглавјето 23

 •  30 март 2018
 •  Мрежа 23
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај во сенка за Поглавјето 23, за периодот од мај 2016 до јануари 2018 година. Овој извештај ги обединува во кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки кои произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23: правосудство, борба против корупција и темелни права. Ова е трет Извештај во сенка објавен од страна на Мрежа 23 и истиот му претходи на новиот Извештај за напредокот на Република Македонија кој се очекува да биде објавен од страна на Европската комисија во средината на април. Извештајот е подготвен во рамките на проектот „Мрежа 23+“, финансиран од Европската Унија.

Повеќе

„Реформи во судството: Од Прибе 1 до Прибе 2 и потоа

 •  23 ноември 2017
 •  Институт за човекови права, Институт за европска политика - Скопје, Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Прв мониторинг извештај за итни реформи во судството

Повеќе

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење во Македонија

 •  21 јули 2017
 •  Коалиција сите за правично судење
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Прирачник за легален влез во ЕУ на лица кои имаат потреба од меѓународна заштита

 •  02 февруари 2015
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Стандард

Растење на достапноста на правни можности за влез во ЕУ ќе придонесе за земање на правото на азил кое е наведено во Членот 18 од Повелбата на ЕУ за темелните права за ранливи бегалци и други особи на коишто им треба заштита кои престојуваат во земјите од третиот свет и често се соочуваат со ризици на лична безбедност. Исто така ќе помогне да се намали криумчарењето на луѓе.

Повеќе

Независност, непристрасност, професионалност и ефикасност на правосудството

 •  03 декември 2014
 •  Асоцијација за развојни иницијативи Зенит
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа публикација во делот на судството се однесува на анализа и оцена на усогласеноста на домашната правна рамка со стандардите предвидени од страна на ЕУ за независно и непристрасно судство.

Повеќе

Анализа на домашните правни лекови во постапките при изборот, разрешувањето и изрекувањето на дисциплински мерки на македонските судии

 •  01 декември 2014
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Целта на оваа Анализа е да се разгледа можноста од воведување на ефикасен правен лек во постапките при изборот на судии и против одлуката на Врховниот суд по жалба на одлука на Судскиот совет за разрешување на судија или за изречена дисциплинска мерка.

Повеќе

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, септември, 2013

 •  10 октомври 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Студија: Темелни права - сместување во европската рамка

 •  01 септември 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа студија на системите за заштита на човековите права и нивната компатибилност, односно усогласеност произлезе од проектот „Основни права – сместување во европската рамка“ реализиран од МЦЕО, а со финансиска поддршка на британската амбасада во Скопје и Министерството за Комонвелтот и надворешните работи на Обединетото Кралство.

Повеќе

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2013

 •  28 мај 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај