Документи: Со таг Темелни права

Право на еднаквост и слобода на движење на границите: Искуства од давање на правна помош

 •  01 декември 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) и НВО КХАМ
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа анализа се осврнува на досегашните искуства од судските случаи на лицата вратени од граничните премини и се базира на податоци со кои располага НВО КХАМ како една од клучните организации кои нудат помош при овие случаи.

Повеќе

Судската ефикасност во справувањето со организиран криминал и корупција во заробената држава

 •  25 ноември 2016
 •  Коалиција Сите за правично судење
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Во анализата се сумирани податоците од мониторирањето на предметите во текот на 2016 година од областа на организираниот криминал и корупција пред Одделението за организиран криминал и корупција, предмети од значење за јавноста и избран примерок од останати коруптивни предмети, а врз основа на овие податоци ги преиспитуваме прашањата за независноста, ефикасноста и непристрасноста на македонското судство во борбата против корупцијата и организираниот криминал и процената на соодветна имплементација на кривично – правните реформи со главен фокус на новиот ЗКП

Повеќе

Координативни механизми за развој, имплементација, мониторинг и евалуација на реформите во правосудниот сектор

 •  04 декември 2015
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај од примена на бесплатна правна помош во РМ за 2010 година

 •  16 октомври 2015
 •  Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Прирачник за легален влез во ЕУ на лица кои имаат потреба од меѓународна заштита

 •  02 февруари 2015
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Стандард

Растење на достапноста на правни можности за влез во ЕУ ќе придонесе за земање на правото на азил кое е наведено во Членот 18 од Повелбата на ЕУ за темелните права за ранливи бегалци и други особи на коишто им треба заштита кои престојуваат во земјите од третиот свет и често се соочуваат со ризици на лична безбедност. Исто така ќе помогне да се намали криумчарењето на луѓе.

Повеќе

Истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните на човековите права и механизмите за заштита при нивно прекршување

 •  31 јануари 2015
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија“, што се спроведуваше од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година, имаше за цел да придонесе кон обезбедување на поголема правна сигурност на граѓаните во Република Македонија.

Повеќе

Независност, непристрасност, професионалност и ефикасност на правосудството

 •  03 декември 2014
 •  Асоцијација за развојни иницијативи Зенит
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа публикација во делот на судството се однесува на анализа и оцена на усогласеноста на домашната правна рамка со стандардите предвидени од страна на ЕУ за независно и непристрасно судство.

Повеќе

Студија: Темелни права - сместување во европската рамка

 •  01 септември 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа студија на системите за заштита на човековите права и нивната компатибилност, односно усогласеност произлезе од проектот „Основни права – сместување во европската рамка“ реализиран од МЦЕО, а со финансиска поддршка на британската амбасада во Скопје и Министерството за Комонвелтот и надворешните работи на Обединетото Кралство.

Повеќе

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, април-мај, 2014

 •  17 јуни 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2013

 •  28 мај 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај