Документи: Со таг Извештај

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јануари, 2015

 •  23 февруари 2015
 •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, февруари, 2015

 •  20 февруари 2015
 •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните на човековите права и механизмите за заштита при нивно прекршување

 •  31 јануари 2015
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија“, што се спроведуваше од 01.01.2014 година до 31.01.2015 година, имаше за цел да придонесе кон обезбедување на поголема правна сигурност на граѓаните во Република Македонија.

Повеќе

Независност, непристрасност, професионалност и ефикасност на правосудството

 •  03 декември 2014
 •  Асоцијација за развојни иницијативи Зенит
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа публикација во делот на судството се однесува на анализа и оцена на усогласеноста на домашната правна рамка со стандардите предвидени од страна на ЕУ за независно и непристрасно судство.

Повеќе

Регионалниот извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа

 •  01 ноември 2014
 •  Македонски центар за меѓународна соработка
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Во процената се прави споредба на националното законодавство и институционалната практика во голем број области кои се клучни во напорите за борба против корупцијата: регулаторна и законска рамка, институционални предуслови, корупција во економијата, улогата на граѓанското општество и меѓународната соработка.

Повеќе

Месечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, септември, 2013

 •  10 октомври 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права во Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештајот за проценка на корупцијата во Македонија

 •  01 октомври 2014
 •  Македонски центар за меѓународна соработка
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Основата на овој извештај е Системот за следење на корупцијата (ССК) развиен од Центарот зa изучување на демократијата (ЦСД) од Бугарија.

Повеќе

Двомесечен извештај на Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија, јули-август, 2014

 •  15 септември 2014
 •  Хелсиншки комитет за човековите права во Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Студија: Темелни права - сместување во европската рамка

 •  01 септември 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оваа студија на системите за заштита на човековите права и нивната компатибилност, односно усогласеност произлезе од проектот „Основни права – сместување во европската рамка“ реализиран од МЦЕО, а со финансиска поддршка на британската амбасада во Скопје и Министерството за Комонвелтот и надворешните работи на Обединетото Кралство.

Повеќе

Годишен извештај на Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2013

 •  28 мај 2014
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај