Документи: Со таг Роми

Македонија - Извештај на Европскиот центар за права на Ромите

 •  14 октомври 2015
 •  Европски центар за права на Ромите
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Програма за образование на Роми - 10 години подоцна

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2011

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2012

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2013

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Реориентација на „Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата Роми“ во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Светска здравствена организација
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализа на ромската декада во Македонија 2010

 •  14 октомври 2015
 •  Иницијатива за социјални промени - ИНСОК
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оценување на Македонија од страна од Ромскиот образовен фонд

 •  14 октомври 2015
 •  Ромски образовен фонд - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Основни здравствени права за Ромите во Македонија, Србија и Романиа

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Домувањето и социјална интеграција на Ромите во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Initiative for Social Change - INSOK
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа