Документи: Социјална кохезија

Национален акциски план за унапредување на општествената положба на Ромките во Македонија 2011-2013

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Програма за работа и акционен план на ромските информативни центри за 2010-2012

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Ревизија на Националните акциски планови од Декадата на Ромите за периодот 2009-2011

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Систем на индикатори за мониторинг и евалуација на Декадата на Ромите во РМ

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Анализа помеѓу имплементацијата и реалноста на националната стратегија за инклузија на Ромите - Декада на Роми 2005-2015

 •  13 октомври 2015
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Кратка анализа на ромските политики во Македонија

 •  13 октомври 2015
 •  Надир Реџепи
 •  Mеѓународен
 •  Aкадемски
 •  Анализа

Извештај за напредокот на ромската инклузија за време на Декадата на Ромите

 •  13 октомври 2015
 •  Програма за развој на Обединетите нации - UNDP
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Здравјето на Ромите и нивниот пристап до здравствена заштита од родов аспект

 •  07 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2010

 •  07 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај