Документи: Социјална кохезија

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2013

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Реориентација на „Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата Роми“ во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Светска здравствена организација
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализа на ромската декада во Македонија 2010

 •  14 октомври 2015
 •  Иницијатива за социјални промени - ИНСОК
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Оценување на Македонија од страна од Ромскиот образовен фонд

 •  14 октомври 2015
 •  Ромски образовен фонд - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Основни здравствени права за Ромите во Македонија, Србија и Романиа

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Домувањето и социјална интеграција на Ромите во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Initiative for Social Change - INSOK
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Влијание на социјалните детерминанти врз Ромите во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализа на обработени податоци од анкетните прашалници за учениците Роми во средните училишта на град Скопје

 •  13 октомври 2015
 •  НВО Сумнал Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Анализа на релевантни законски прописи и граѓански дневници за надминување на нееднаквиот третман и пристап на Ромите, особено на Ромките од услугите на државните институции во Република Македонија

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Извештај за состојбата во врска со спроведувањето на Акциониот план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во областа на дејствување на ОБСЕ

 •  13 октомври 2015
 •  Организација за безбедност и соработка на Европа
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај