Документи: Социјална кохезија

Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија

 •  12 ноември 2015
 •  Отворете ги прозорците
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010 година

 •  16 октомври 2015
 •  Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Имаат ли Ромите подобро образование денес - извештај од испитување на јавното мислење кај Ромите

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај на граѓанското општество за имплементацијата на Стратегијата за Ромите во РМ и акционите планови за Декадата во Македонија - 2012

 •  14 октомври 2015
 •  Група на граѓански активисти подржани од Фондација отворено општество
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од истражувањето за утврдување на причините за нередовно посетување на основното образование кај децата Роми

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација Институт Отворено Општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националност

 •  14 октомври 2015
 •  Х.Е.Р.А - Асоцијација за здравствена едукација и истражување
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Македонија - Извештај на Европскиот центар за права на Ромите

 •  14 октомври 2015
 •  Европски центар за права на Ромите
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Програма за образование на Роми - 10 години подоцна

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2011

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Извештај за напредокот на ромската декада во Македонија - 2012

 •  14 октомври 2015
 •  Влада на РМ
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај