Документи: Со таг Антидискриминација

Најдобрите практики на независни механизми за еднаквост во ЕУ и во регионот

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Оваа студија истражува неколку од меѓународните механизми за заштита на човековите права, еднаквоста помеѓу луѓето и борбата против дискриминацијата.

Повеќе

Дискриминација на ромите во образовниот процес кршење на ѕидот на одбивање и сегрегација

 •  01 јануари 2013
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Овој труд ја анализира генералната сoстојба во основното и средното образование која ги засега ромските ученици во Република Македо- нија. Намерата e да се постигне целта на проектот и да се илустрираат постоечките проблеми, но, исто така, и да се прикаже напредокот во неколкуте области кои го засегаат образованието на оваа ранлива група.

Повеќе

Рамковна директива за еднаков третман во вработувањето и занимањето

 •  27 ноември 2000
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Легислатива за борба со дискриминацијата и спроведување на принципот на еднаков третман во вработувањето и занимањето на основите религија или уверување, возраст, попреченост и сексуална ориентација.

Повеќе