Документи: Со таг Антидискриминација

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националност

 •  14 октомври 2015
 •  Х.Е.Р.А - Асоцијација за здравствена едукација и истражување
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Македонија - Извештај на Европскиот центар за права на Ромите

 •  14 октомври 2015
 •  Европски центар за права на Ромите
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Анализа на обработени податоци од анкетните прашалници за учениците Роми во средните училишта на град Скопје

 •  13 октомври 2015
 •  НВО Сумнал Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај за состојбата во врска со спроведувањето на Акциониот план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во областа на дејствување на ОБСЕ

 •  13 октомври 2015
 •  Организација за безбедност и соработка на Европа
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Национален акциски план за унапредување на општествената положба на Ромките во Македонија 2011-2013

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Ревизија на Националните акциски планови од Декадата на Ромите за периодот 2009-2011

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Систем на индикатори за мониторинг и евалуација на Декадата на Ромите во РМ

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Анализа помеѓу имплементацијата и реалноста на националната стратегија за инклузија на Ромите - Декада на Роми 2005-2015

 •  13 октомври 2015
 •  Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Кратка анализа на ромските политики во Македонија

 •  13 октомври 2015
 •  Надир Реџепи
 •  Mеѓународен
 •  Aкадемски
 •  Анализа