Документи: Со таг Еднаквост

Сегрегација на децата Роми во образовниот процес (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2014
 •  Комисија за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Најдобрите практики на независни механизми за еднаквост во ЕУ и во регионот

 •  01 јануари 2014
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Оваа студија истражува неколку од меѓународните механизми за заштита на човековите права, еднаквоста помеѓу луѓето и борбата против дискриминацијата.

Повеќе

Рамковна директива за еднаков третман во вработувањето и занимањето

 •  27 ноември 2000
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Легислатива за борба со дискриминацијата и спроведување на принципот на еднаков третман во вработувањето и занимањето на основите религија или уверување, возраст, попреченост и сексуална ориентација.

Повеќе