Документи: Со таг Антидискриминација

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националност

 •  14 октомври 2015
 •  Х.Е.Р.А - Асоцијација за здравствена едукација и истражување
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Информација за текот на имплементацијата на Националниот акциски план за унапредување на општествената состојба на Ромките во Република Македонија 2011-2013

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација

Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Дискриминација во огласите за вработување (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2013
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Рамковна директива за еднаков третман во вработувањето и занимањето

 •  27 ноември 2000
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Легислатива за борба со дискриминацијата и спроведување на принципот на еднаков третман во вработувањето и занимањето на основите религија или уверување, возраст, попреченост и сексуална ориентација.

Повеќе