Документи: Со таг Еднаквост

Годишен извештај за 2013 година

 •  01 април 2014
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Дискриминација во огласите за вработување (истражувачки извештај)

 •  01 ноември 2013
 •  Комисијa за заштита од дискриминација
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Рамковна директива за еднаков третман во вработувањето и занимањето

 •  27 ноември 2000
 •  ЕУ
 •  Oфицијален орган
 •  Законодавство

Легислатива за борба со дискриминацијата и спроведување на принципот на еднаков третман во вработувањето и занимањето на основите религија или уверување, возраст, попреченост и сексуална ориентација.

Повеќе