Документи: Социо-економски развој

Стратегија за интензивирање на социјалната инклузија на Ромите во системот на социјална заштита во РМ за 2012-2014

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Оперативен прирачник на проектот за подобрување на општинските услуги 2015

 •  03 октомври 2015
 •  Министерство за финансии
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Документ на политика

Протокол за меѓусебна соработка на надлежните институции и здруженија за заштита и спречување од семејното насилство

 •  24 август 2015
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2015/2016 година

 •  24 август 2015
 •  Влада на Република Македонија
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Акциски план за вработување на младите

 •  02 јули 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Стратегија / програма

Недостаток на вештини и патот до успешен развој на вештини, Нови наоди од анкетите за мерење на вештини во Ерменија, Грузија, Р.Македонија и Украина 2015-Светска банка

 •  01 јули 2015
 •  Светска банка
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Сегрегација на Ромите во образованието во Република Македонија

 •  09 јуни 2015
 •  Фондација отворено општество Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Нееднаквост на пазарот на труд во Република Македонија: Нова евиденција за пол и етничка припадност

 •  02 јуни 2015
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Друго

Проект за унапредување и надградба на патишта-2015-Светска Банка

 •  02 јуни 2015
 •  Светска банка
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Западен Балкан: Зголемување на енергетска ефикасност во објекти

 •  01 јуни 2015
 •  Светска банка
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај