Документи: Социо-економски развој

Правото на образование на децата Роми со посебен фокус на девојчињата Ромки

 •  01 февруари 2016
 •  Институт за човекови права
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Евалуација на Р.М. Wi-Fi програмата- Светска Банка

 •  04 декември 2015
 •  Светска банка
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Чекори во дизајнирање и имплементирање на буџет базиран на перформанси (предлог чекори за случајот на Македонија)

 •  02 ноември 2015
 •  Центар за економски анализи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Друго

Анализа на процесот на креирање на регулативите преку изготвување проценка на влијанието на регулативата во 2010 година

 •  16 октомври 2015
 •  Македонско здружение на млади правници
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Извештај од проценката на пристап до социјални и здравствени услуги на социјалните семејства од ромска националност

 •  14 октомври 2015
 •  Х.Е.Р.А - Асоцијација за здравствена едукација и истражување
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Извештај

Програма за образование на Роми - 10 години подоцна

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Реориентација на „Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата Роми“ во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Светска здравствена организација
 •  Mеѓународен
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Домувањето и социјална интеграција на Ромите во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Initiative for Social Change - INSOK
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Влијание на социјалните детерминанти врз Ромите во Македонија

 •  14 октомври 2015
 •  Фондација отворено општество - Македонија
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Информација за текот на имплементацијата на Националниот акциски план за унапредување на општествената состојба на Ромките во Република Македонија 2011-2013

 •  13 октомври 2015
 •  Министерство за труд и социјална политика
 •  Национален
 •  Oфицијален орган
 •  Информација