Документи: Социо-економски развој

Специјални економски зони - Напредок, предизвици и идни насоки

 •  15 март 2016
 •  Thomas Farole, Gokhan Akinci, The World Bank
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

FIAS - Годишен извештај - 2008

 •  15 март 2016
 •  FIAS Investment Climate Advisory Service
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

ФИАС анализата е фокусирана на помош кон клиентите да постигнат реформи во бизнис околината. ФИАС и поддржа вкупно 108 реформи, од кои 51 придонесоа за подобрување на Индикаторите за Doing Business во 23 земји.

Повеќе

Уметноста на преживувањето - Интерсекциски нееднаквости во социјалната заштита во Македонија

 •  11 март 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Анализа

Кратка информација за применети политики „Што стои на крстопатот? Интерсекциските нееднаквости во социјалната заштита во Република Македонија“

 •  11 март 2016
 •  Институт за европска политика (ЕПИ) - Скопје
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Извештај на Меѓународен Монетарен Фонд (ММФ) - Република Македонија 2015

 •  02 март 2016
 •  Меѓународен Монетарен Фонд
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Извештај

Мерење на трошоците и придобивките на Проектите за извозна промоција

 •  02 март 2016
 •  Jennifer Bremer, Charles Bell
 •  Mеѓународен
 •  Oфицијален орган
 •  Анализа

Рамка за јавни политики - Стимуланси за СДИ и нееднаков третман на домашните инвеститори во Македонија: Аргументи и последици

 •  04 февруари 2016
 •  Здружение за рамноправен развој-решенија за развој (DeSo)
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Бенефити и трошоци од Странски директни инвестиции - презентација

 •  03 февруари 2016
 •  Центар за економски анализи
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Презентација од истражувањето на ЦЕА за Бенефитите и трошоците од СДИ во технолошко индустриските развојни зони

Повеќе

Нееднаков третман-презентација

 •  03 февруари 2016
 •  Поволности за привлекување на СДИ и нееднаквиот третман на домашните инвеститори во Р.М.
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Презентација од истражувањето на Здружението за рамноправен развој-решенија за развој: Поволностите за привлекување на СДИ и нееднаквиот третман на домашните инвеститори во Република Македонија

Повеќе

Рамка за јавни политики - Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко индустриските развојни зони Случај: Македонија за периодот 2007-2014 година

 •  03 февруари 2016
 •  Центар за економски анализи - ЦЕА
 •  Национален
 •  Невладин сектор
 •  Документ на политика

Документот претставува Рамка за јавни политики преку кој се дава препораки за Унапредување на политиките за привлекување на СДИ во технолошко-индустриските развојни зони (ТИРЗ)

Повеќе